1. Forum
 2. >
 3. Topic: Vietnamese
 4. >
 5. "Chúng tôi cần những công ngh…

"Chúng tôi cần những công nghệ mới nhất để tiếp tục dự án này."

Translation:We need the latest technologies to continue this project.

August 16, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/CBlondie

Technology should be accepted as a plural word


https://www.duolingo.com/profile/wordgeek416

công nghệ 工藝 "technology; craft"

 • Mandarin: gōngyì
 • Cantonese: gung1 ngai6
 • Minnan: kang-gē

tiếp tục 接續 "continue"

 • Mandarin: jīexù
 • Cantonese: zip3 zuk6
 • Sixian Hakka: chiap-siu̍k
 • Minnan: chiap-sio̍k

dự án 預案 "plan" (note difference in meaning)

 • Mandarin: yù'àn
 • Cantonese: jyu6 on3
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.