"We mix the sugar with the egg."

แปลว่า:พวกเราผสมน้ำตาลและไข่

August 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Ic-Q

เราผสมน้ำตาลเข้ากับไข่


https://www.duolingo.com/profile/Ic-Q

เราผสมน้ำตาลเข้ากับไข่


https://www.duolingo.com/profile/Ic-Q

เราผสมน้ำตาลเข้ากับไข่


https://www.duolingo.com/profile/shyklang

ให้ with = กับ แต่ดันเฉลย เป็นและ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน