"He drinks water."

แปลว่า:เขาดื่มน้ำ

August 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/7Pr43

เขาดื่มนํ้าอะ


https://www.duolingo.com/profile/Taraporn

ก็ถูกนะค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/mali729211

ถูกแล้วผิดอยู่ได้


https://www.duolingo.com/profile/MisterLast

ผมตอบว่า เขาแดกน้ำ ผมผิดหรอ5555


https://www.duolingo.com/profile/meena2547

ลืมเติมs


https://www.duolingo.com/profile/sNPj15

งงก็พิมถูกทำไมให้ผิด


https://www.duolingo.com/profile/7Pr43

สัสกูผิมกี่ลอบระ


https://www.duolingo.com/profile/KanyaTongp

ที่จริงเราก็ผิมถูกทำไมยังผิดอยู่ล่ะปรับปรุงด้วยน่ะค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/AriyapornF

กี่รอบก้ผิด


https://www.duolingo.com/profile/DanunaiNaP

เขาดื่มนํ้า แล้วผมตอบผิดตรงไหน??


https://www.duolingo.com/profile/hZv85

ถูกนิ


https://www.duolingo.com/profile/IloveRockA1

ก็ถูกนะ


https://www.duolingo.com/profile/2Rfu2

ผมงงเลย


https://www.duolingo.com/profile/Donut139472

ก็พิมพ์ถูกแล้วนะทำไมยังผิดอยู่ นํ้าคำนี้มันผิดตรงไหนวะงง


https://www.duolingo.com/profile/Oak464315

ก็เขียนถูกแล้วอ้ะ


https://www.duolingo.com/profile/TheYungMan

เขาให้เขียนภาษาอังกฤษ จั๊กง่าว!!


https://www.duolingo.com/profile/kiFe8

ก้ถูกนะ ทำไมผิดอะ


https://www.duolingo.com/profile/xTUy13

เขาดี่มนำ้ผิดเฉยเลย


https://www.duolingo.com/profile/dJUd547103

เขียนถูกแล้วนะ


https://www.duolingo.com/profile/MutD13

He She It กริยา(คือ กิน นั้ง นอน ดื่ม ) ต้องเติม s
He drinks(ดื่ม) water. He eats(กิน) an apple.


https://www.duolingo.com/profile/olFv16

ถูกนะเสียหัวใจฟรีอะ..


https://www.duolingo.com/profile/FIvt13

ถูกแล้วน่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย