"The elephant is green."

แปลว่า:ช้างเป็นสีเขียว

August 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AkAblaze

ช้างสีเขียว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย