"You will look at me."

แปลว่า:คุณจะมองฉัน

August 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/RitMedia

ควรแปลว่า คุณจะมองมาที่ฉัน


https://www.duolingo.com/profile/MonkeyD.Go1

"คุณจะดูฉัน" ก็น่าจะได้เปล่าครับ


https://www.duolingo.com/profile/ploy702558

You ไม่น่าใช้ เธอ


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

แก้ไขด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย