"Your mother will always remember that day."

แปลว่า:คุณแม่ของคุณจะจำวันนี้

August 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tong301667

ใช่ครับ that day. วันนั้น ไม่ใช่วันนี้

December 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/UntaOlarn

จะจำวันนั้น..น่าจะดีกว่านะครับ

August 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/pimawasa

จะจำวันนั้น นะคะ that not this

March 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Dew695621

ถ้้าจะแปลแบบนี้ แล้ว alwaysจะมาทำไมให้งง

February 21, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Nok414936

that day และมี always อีก

February 23, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย