"Iknowhisaddress."

แปลว่า:ฉันรู้จักที่อยู่ของเขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Bokau9

ฉันรู้ที่อยู่ของเขา ก็ใช้ได้ค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย