"I know his address."

แปลว่า:ฉันรู้จักที่อยู่ของเขา

August 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Bokau9

ฉันรู้ที่อยู่ของเขา ก็ใช้ได้ค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย