"She speaks."

แปลว่า:เธอพูด

August 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Plamboonso

ชั้นตอบไปว่า เธอ พูด เว้นแค่นี้ยังผิด555


https://www.duolingo.com/profile/PloyPmMs

She น่าจะเป็นว่าหล่อนได้นะ (เพราะเป็นสรรพนามบุรุษที่ 3)


https://www.duolingo.com/profile/WipapornBu

เธอพูด กับ เธอ พูด แปลเหมือนกัน ต่างตรงเว้นวรรค ไม่น่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/I9OF10

ขอบคุณค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย