"You have a cellphone."

แปลว่า:คุณมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Bokau9

เธอมีมือถือหนึ่งเครื่องก็ได้ค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย