"You have a cellphone."

แปลว่า:คุณมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง

August 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Bokau9

เธอมีมือถือหนึ่งเครื่องก็ได้ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Nat601642

อะไรนักหนากับคำนี้พูดถูกก็ว่าไม่ถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย