"You have a second."

แปลว่า:คุณมีหนึ่งวินาทีไหม

August 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

Do you have a second


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ไม่มีเครื่องหมายคำถามจะรู้ได้ไง


https://www.duolingo.com/profile/fb9I8

Do you have a second

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย