"We will not work if it rains."

แปลว่า:พวกเราจะไม่ทำงานถ้าฝนตก

August 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

พวกเราจะไม่ทำงานถ้าฝนมันตก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย