"We will not work if it rains."

แปลว่า:พวกเราจะไม่ทำงานถ้าฝนตก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 502

พวกเราจะไม่ทำงานถ้าฝนมันตก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย