1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "She drinks coffee to stay up…

"She drinks coffee to stay up all night."

Translation:Cô ấy uống cà phê để thức trắng đêm.

August 20, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/_Witch_

Cô ấy uống cà phê để thức nguyên đêm. sai và tại sao sai


https://www.duolingo.com/profile/Huy_Ngo

"thức trắng đêm" is like an idiom and what one would usually say but "thức nguyên đêm" is not wrong.

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.