"Six men"

แปลว่า:ผู้ชายหกคน

August 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Bokau9

ชายหกคน ก็น่าจะถูกด้วยนะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย