"He just ate."

แปลว่า:เขาเพิ่งกิน

August 20, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/Patcharasu

เขาพึ่งกิน ไม่ใช่ เค้าเพิ่งกิน

August 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/PitchakornKoke

สามารถใช้ "เพิ่ง" แทน "พึ่ง" ได้ *แต่ไม่สามารถ ใช้ "พึ่ง" แทนคำว่า "เพิ่ง" ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย