"Hejustate."

แปลว่า:เขาเพิ่งกิน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Patcharasu

เขาพึ่งกิน ไม่ใช่ เค้าเพิ่งกิน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PitchakornKoke

สามารถใช้ "เพิ่ง" แทน "พึ่ง" ได้ *แต่ไม่สามารถ ใช้ "พึ่ง" แทนคำว่า "เพิ่ง" ได้

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย