"He just ate."

แปลว่า:เขาเพิ่งกิน

August 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/RittichaiR1

เขาเพิ่งจะกิน ... ไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/Patcharasu

เขาพึ่งกิน ไม่ใช่ เค้าเพิ่งกิน


https://www.duolingo.com/profile/ChaiwatPan

"เพิ่ง"อ่ะถูกแล้ว "พึ่ง"มันแปลว่าพึ่งพาอาศัย


https://www.duolingo.com/profile/PitchakornKoke

สามารถใช้ "เพิ่ง" แทน "พึ่ง" ได้ *แต่ไม่สามารถ ใช้ "พึ่ง" แทนคำว่า "เพิ่ง" ได้


https://www.duolingo.com/profile/thira824534

เพิ่งถูกไทย ตามภาษา


https://www.duolingo.com/profile/PatcharinI1

555 ตลกดีเพิ่ง ภาษาเหนือ พึ่งพากัน ฮา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย