"She wears large pants."

แปลว่า:เธอใส่กางเกงตัวใหญ่

August 21, 2017

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย