Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Nguyentoandhv

How to add new member to my group? Please help me!

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dan_Medeiros

On your app click on the club icon > click on "members" > click on invite Then a invitation code will be shown. You need to send your invitation code to your friends

1 năm trước

https://www.duolingo.com/wolfman08

Thats a good question. If I cold help I would but I can't, sorry.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/scuddycat

How do you send messages to anyone to give them the code for my club? I have Duolingo friends, but don't see any way to let any of them know about the club.

7 tháng trước