"We sleep in the afternoon."

แปลว่า:พวกเรานอนตอนบ่าย

August 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ploy702558

Afternoon= ตอนบ่าย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย