Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"My brother will drink milk."

แปลว่า:พี่ชายของฉันจะดื่มนม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AkarawatAk1

Why not " my brother will drinks milk.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา