"My brother will drink milk."

แปลว่า:พี่ชายของฉันจะดื่มนม

August 25, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AkarawatAk1

Why not " my brother will drinks milk.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย