"It is very kind of you."

แปลว่า:คุณใจดีมาก

August 26, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

มันคือความกรุณายิ่งของคุณ


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

ผลแปลว่า มันคือความใจดีมากของคุณ 5555

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย