"She exercises in the morning."

แปลว่า:เธอออกกําลังกายตอนเช้า

August 26, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/1ttu3

เธอออกกำลังกายในตอนเช้า


https://www.duolingo.com/profile/1ttu3

สับสนมาก


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

โปรแกรมผิดเยอะคนเล่นหนีหมด


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

ข้อนี้จะผ่านได้ ต้องพิมพ์ว่า กํ+า อย่าใช้ สระ -ำ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย