"He counts from one to five."

แปลว่า:เขานับจากหนึ่งถึงห้า

August 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Amm188587

เขานับหนึ่งถึงห้าน่าจะได้นะคะชีวิตจริงไม่มีใครใส่คำว่าจนลงไปด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

Learn English in just 5 minutes a day. For free.