"He counts from one to five."

แปลว่า:เขานับจากหนึ่งถึงห้า

August 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Amm188587

เขานับหนึ่งถึงห้าน่าจะได้นะคะชีวิตจริงไม่มีใครใส่คำว่าจนลงไปด้วยค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย