"Hecountsfromonetofive."

แปลว่า:เขานับจากหนึ่งถึงห้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Amm188587

เขานับหนึ่งถึงห้าน่าจะได้นะคะชีวิตจริงไม่มีใครใส่คำว่าจนลงไปด้วยค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย