"She is my secretary."

แปลว่า:เธอคือเลขานุการของฉัน

August 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Fu-i

ควรใช้คำเต็ม ~เลขานุการ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย