"She is my secretary."

แปลว่า:เธอคือเลขานุการของฉัน

August 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Fu-i

ควรใช้คำเต็ม ~เลขานุการ


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผม​ตอบ​ผิด​


https://www.duolingo.com/profile/IshopPatta

secretary อ่านว่าอะไร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย