Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ngày của tôi đã đầy những bất ngờ ."

Dịch:My day was full of surprises.

1 năm trước

0 Nhận xét