"My younger sister"

แปลว่า:น้องสาวของฉัน

August 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Iris556383

My younger sister น้องสาวของฉันอายุน้อย แต่คำตอบเลือกได้แค่ น้องสาวของฉัน


https://www.duolingo.com/profile/Rattanapor803991

คำตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/Rattanapor803991

คำตอบของฉันถูกต้องแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย