"I ask a question."

แปลว่า:ฉันถามคำถามคำถามหนึ่ง

August 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

เป็นสำนวนในภาษาไทยที่ไม่นิยมใช้ครับ


https://www.duolingo.com/profile/KomkitPras

ซ้ำซ้อนเกิน


https://www.duolingo.com/profile/AkarawatAk1

อะไรมรึง


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

ผมถามหนึ่งคำถาม


https://www.duolingo.com/profile/fSAs10

ตอบถูกทําไมถึงผิด


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

จะถามไปถึงไหน


https://www.duolingo.com/profile/V7eS4

เกิ้นไป555

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย