"Your color is purple."

แปลว่า:สีของพวกคุณเป็นสีม่วง

August 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

สีของเธอคือสีม่วง


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

your=ของคุณ/ของพวกคุณ, ของเธอ=her

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย