"We are in the month of April."

แปลว่า:พวกเราอยู่ในเดือนเมษายน

August 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ploy702558

ไม่มีเดือนในเลือก


https://www.duolingo.com/profile/Iris556383

เดือน. หาย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย