"WeareinthemonthofApril."

แปลว่า:พวกเราอยู่ในเดือนเมษายน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ploy702558

ไม่มีเดือนในเลือก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Iris556383

เดือน. หาย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย