"I spend time with her."

แปลว่า:ฉันใช้เวลากับเธอ

August 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Bokau9

ควรแปลว่า ฉันใช้เวลากับเธอ มากกว่ากับเค้า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย