"The man is from Paris."

แปลว่า:ผู้ชายคนนี้มาจากปารีส

August 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/penny718445

ตกผู้ก้ผิดเซ็ง


https://www.duolingo.com/profile/vBts10

มาจากฝรั่งเศส5555


https://www.duolingo.com/profile/AumSuda

Urgent check​ answer

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย