"We see a green bird."

แปลว่า:พวกเราเห็นนกสีเขียว

August 31, 2017

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย