"She does not have a religion."

แปลว่า:เธอไม่มีศาสนา

August 31, 2017

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย