1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Is he a referee or a player?"

"Is he a referee or a player?"

Translation:Anh ấy là trọng tài hay cầu thủ?

September 1, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Motivation676418

Player có thể dịch là người chơi chứ ad ? Trong một ngữ cảnh cụ thể có thể hiểu là cầu thủ nhưng nếu như v thì ...

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.