"We have two choices."

แปลว่า:พวกเรามีสองทางเลือก

September 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tubtim151

I got the right answer too. Someone pls check

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย