"We have two choices."

แปลว่า:พวกเรามีสองทางเลือก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Katikorn1

No

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Tubtim151

I got the right answer too. Someone pls check

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย