"Her dog drinks water."

แปลว่า:สุนัขของเธอดื่มน้ำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/peeranut1

เขียนคำว่านำ ยังไงในโทรสัพท์งง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Monday617442

สุนัขของเธอครับ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย