"Her dog drinks water."

แปลว่า:สุนัขของเธอดื่มน้ำ

September 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/peeranut1

เขียนคำว่านำ ยังไงในโทรสัพท์งง


https://www.duolingo.com/profile/Monday617442

สุนัขของเธอครับ


https://www.duolingo.com/profile/RitMedia

พิม น หนู ตามด้วยไม้โท แล้วตามด้วย สระ อำ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย