"From July to September"

แปลว่า:จากเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน

September 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ploy702558

กรกฎาไม่ใส่เดือนนำหน้า แต่กันยาให้ใส่เดือนนำหน้า งง


https://www.duolingo.com/profile/pim456348

ไม่ เเค่ลืมสระอา ตรงคำว่าจาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย