"I like the night period."

แปลว่า:ฉันชอบช่วงเวลากลางคืน

September 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

I'm a native English speaker. I have no idea what "the night period" is. Perhaps they mean just "night" or "night time" or something?


https://www.duolingo.com/profile/ThiradetSa

big thanks to you


https://www.duolingo.com/profile/Mari342323

If I speak "I like the night time" Is that right?


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

I would be a little bit better to say "I like the night" or "I like night time".


https://www.duolingo.com/profile/KLq7yi

Thank for sharing.


https://www.duolingo.com/profile/penny718445

ไม่มีช่วงก้ผิดทั้งที่ความหมายเดียวกัน


https://www.duolingo.com/profile/Iris556383

คำว่าเวลา. หาย


https://www.duolingo.com/profile/penny718445

ตอบว่าตอนกลางคืนก้ผิด


https://www.duolingo.com/profile/Bui921373

ฉันผิดได้อย่างไร


https://www.duolingo.com/profile/RuangkaoRu

ตอบถูกแล้วหนิ​ทำไมผิดอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/M6tz7

ตอบถูกแล้วแต่ดันให้ผิดอีก!! แปลก็ถูก!!!

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย