"Ilikethenightperiod."

แปลว่า:ฉันชอบช่วงเวลากลางคืน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/penny718445

ห่าราก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/penny718445

ตอบว่าตอนกลางคืนก้ผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/penny718445

ไม่มีช่วงก้ผิดทั้งที่ความหมายเดียวกัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Iris556383

คำว่าเวลา. หาย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย