"Theyplayintheafternoon."

แปลว่า:พวกเขาเล่นตอนบ่าย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/penny718445

ห่า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/_Howto

ทำไหม and กับ in เสียงถึงเหมือนกันเช่นนี้ oh! My goodnes

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย