"He studies ten hours a day."

แปลว่า:เขาเรียนหนังสือวันละสิบชั่วโมง

September 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KanathipMu

บางทีก็ตอบถูกแต่ให้ผิด ปับปรุงหน่อย มันน่าเบื่ิ

September 2, 2017

https://www.duolingo.com/PisonChang

เขาเรียนสิบชั่วโมงต่อวัน

November 3, 2018

https://www.duolingo.com/Mr.Nissorn

มันมีหนังสือตรงไหน

February 15, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย