"Positive or negative?"

แปลว่า:บวกหรือลบ

September 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

Is the answer like "Plus or minus?"


https://www.duolingo.com/profile/ratha20

ใช่ครับ งงอีกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/jlQK19

อึมมมมเหมือนกัลลล

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย