1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Hôm nay, siêu thị trở nên đô…

"Hôm nay, siêu thị trở nên đông đúc."

Translation:Today, the supermarket becomes crowded.

September 5, 2017

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/phamhoang251

I think Vietnamese translation sentence has problem: "nên" -> "lên". This will be correct our grammar.


https://www.duolingo.com/profile/Huy_Ngo

No, it is you who have problem with spelling - "nên" is the correct spelling.


https://www.duolingo.com/profile/LiKenun

This reminds me of some Mandarin dialects that cannot distinguish between /l/ and /n/. South Koreans also have trouble pronouncing initial /l/, turning them into /n/.


https://www.duolingo.com/profile/phamhoang251

Cảm ơn bạn, nhưng mình không nghĩ vậy, mình cũng thử tra gg để tham khảo như dưới đây: “nên” được dùng trong lời khuyên và mang nghĩa tạo thành một đối tượng mới nhưng không nhìn thấy được, không phân biệt được sự khác biệt giữa đối tượng mới và đối tượng cũ. Còn : “lên” là động từ chỉ sự di chuyển, tăng số, mức, cấp cao hơn và đều có điểm chung là sự di chuyển, tăng số, mức, cấp cao hơn ấy đều có thể quan sát được.


https://www.duolingo.com/profile/Huy_Ngo

"Trở nên" là một cụm động từ tương đương với "become" trong tiếng Anh bạn nhé. "Trở lên" cũng có nghĩa nhưng được hiểu tương đương với "ít nhất (là)" (Một nhóm có [ít nhất] mười người trở lên); nếu bạn không tin có thể google cả hai cụm trên.

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.