"What properties does it have?"

แปลว่า:มันมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย