"Thank you again!"

แปลว่า:ขอบคุณอีกครั้ง

September 5, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/rainy910369

ขอบคุณอีกครั้ง


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

ขอบคุณอีกครั้งไม่ใช่ขอบใจอีกครั้ง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย