"They eat a strawberry."

แปลว่า:พวกเขากินสตรอเบอร์รี่ลูกหนึ่ง

September 5, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chawannuch

พวกเขากินสตอเบอรี่

September 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Phannack

พวกเขากินสตอเบอรี่

January 7, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Phannack

พวกเขากินสตอเบอรรี่

January 7, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Kieran-Moore

They all eat the same strawberry?? 555

February 27, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย