"They eat a strawberry."

แปลว่า:พวกเขากินสตรอเบอร์รี่ลูกหนึ่ง

September 5, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chawannuch

พวกเขากินสตอเบอรี่


https://www.duolingo.com/profile/Phannack

พวกเขากินสตอเบอรี่


https://www.duolingo.com/profile/Phannack

พวกเขากินสตอเบอรรี่


https://www.duolingo.com/profile/Kieran-Moore

They all eat the same strawberry?? 555

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย