"You are my uncle."

แปลว่า:คุณคือลุงของฉัน

September 5, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ploy702558

ลุงหรืออาหรือป่าวค่ะ ไม่ใช้น้า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย