"You are my uncle."

แปลว่า:คุณคือลุงของฉัน

September 5, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ploy702558

ลุงหรืออาหรือป่าวค่ะ ไม่ใช้น้า


https://www.duolingo.com/profile/canongigue

จริงๆ เป็นน้าได้ค่ะ น้าผู้ชายก็เรียก uncle


https://www.duolingo.com/profile/Chayathorn4

ไม่ใช่คะน้า แต่เป็นผักบุ้ง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย